May 25th, 2001

��������� �������� ������� �� ����� ����� �����.

��������� ����� ��� "���� ��� � ���" �������� ���������� ���������.

��� ���, ��������, �������� ��� ����� �� ������� � ���� ����� �� ��� ������ �� ���������� ������������. ���, ���������, ��� ��� ������� ������? ��-������ con - ��� ����� ���������������� ������������, ��������� ������������ ������� ������� �����. (��� �������, ������!)

���� ����� �� � ��� ���� �������� � "�����" ������������ ����� "����".

� ������ ���-������� Salut, mon pope, �������� �������� ���������� � ������, ������ ��������� ����� Kessaclou, ��� ��-��. ������ ��� "���� ��� �������", ������� - Komtulagros ("����� � ���� �������"), � ��������, � ������� ����� �������, ���������� Kelbopubis ("����� �������� �����"). �� ��� �� �����, �������� ��� ������� ��� ���, ����-�� ������ ���������!

��� ��� ��� ����� ���-��, ��� ������� �������� ��������� �� ����� �������, ��� � ����� "����-����-����". ������ ��� �� ���������� ��� �� ����� ��� ����� ������ "��� ����".

� ���������� ���� ���������� � "�����, �����, �����", ��� ��-������� ����� ���� "��� ������".

�.�. ��������� ������� - ��� �� ������ ��������, �������� � ������. ����� ����������� � ������������� ����� ����� ��������� "����������" �� �����-�� ������ ������.

����������������, ������ ����!